Fyodor Dostoevsky

Fyodor Dostoevsky Portrait Sitting
sketch
Fyodor Dostoevsky Headshot